Disclaimer

E-mails

Onze e-mails, met eventuele bijlagen, zijn alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie zij gericht zijn en enkel voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Zij kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van de organisatie stroken.

Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. lndien u per vergissing een mail van ons ontvangt, vragen wij dat te melden en de e-mail te wissen.
E-mails en nieuwsbrieven

Onze e-mails, met eventuele bijlagen, zijn alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie zij gericht zijn en enkel voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Zij kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van de organisatie stroken.

Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. lndien u per vergissing een mail van ons ontvangt, vragen wij dat te melden en de e-mail te wissen. Voor onze elektronische nieuwsbrieven gelden dezelfde voorwaarden als voor onze website.


Website

1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Wij kunnen deze voorwaarden op elk
moment wijzigen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Als u teksten, afbeeldingen of andere items van deze website wil reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verkrijgen. Dat geldt niet voor de documenten op de downloadpagina's. Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn echter geregistreerde handelsmerken. U neemt dus best contact op met de betreffende organisatie, dienst of bedrijf.

Als wij u de mogelijkheid bieden om eigen bijdragen op deze website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. ln elk geval vrijwaart u ons tegen aanspraken van derden.

De op deze website gebruikte foto's zijn eigen foto's van Procura VZW, of rechtenvrij of foto's die onder Creative Commons vallen. De op deze site gebruikte videoclips zijn eigen producties van Procura VZW, tenzij anders vermeld.

3. Aanbrengen van een hyperlink naar deze website

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar pagina's van deze website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van onze website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks of iframes (inline frames) mag u alleen aanbrengen na onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

4. Links naar websites beheerd door derden

Eventuele links op deze site naar websites die beheerd worden door derden zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Wij controleren deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Wij kunnen dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat wij en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat wij de informatie op deze websites goedgekeurd hebben.

5. Aansprakelijkheid

De informatie op Procura VZW is zo nauwkeurig mogelijk. Wij streven ernaar u zo nauwgezet en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op deze website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Procura VZW hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via deze website aangeboden of gevraagde informatie en/of diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Wij verbinden ons ertoe om alle maatregelen te treffen om een optimale veiligheid van de website na te streven maar kunnen geen garantie geven over de veiligheid, noch over de continue beschikbaarheid en kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hier, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg van is.

6. Bescherming van de privacy

Procura VZW heeft een duidelijk beleid opgesteld met betrekking tot de bescherming van uw privacy.
Bekijk onze privacy policy voor informatie over hoe we uw gegevens registreren, bewaren en verwerken.